Hugo César Coelho Michel Ricardo Hiroshi Caldeira Takahashi
CTIT UFMG