Deise Prina Dutra Arnaldo M Vaz Daniela Akie Hirakawa
CTIT UFMG